• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 544 Протокол 33 от 24.05.2022 г.

По девета точка от дневния ред: Определяне на представител по актуализация на Националната здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 544: 1. Приема решение „Съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, при пълна съгласуваност между Общинския съвет и Кмета на общината, за представител на Община Балчик се определя д-р Пламен Димитров, управител на МБАЛ Балчик, същия следва да участва в комисията, която ще изработи областната здравна карта, като с извърши актуализация на Националната здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ."

2.Приема решение „Незабавно, следва да се изпрати в Министерство на здравеопазването решението на Общинския съвет и заповедта на Кмета, с които се определя лицето за представител на Община Балчик в областната комисия за изработване на областна здравна карта."

3.Приема решение „Извлечение от решението на Общинския съвет, оригинал на заповедта на кмета за определяне на представител на общината в областната комисия и данни за контакт, включително електронен адрес, следва да се изпратят с официално писмо на адрес: София, пл. „Св. Неделя" № 5, Министерство на здравеопазването, дирекция „Лечебни дейности", както и в електронен формат (Word, Excel) на следните електронни адреси: adgeorgieva@mh.government.bg и dpetrov@mh.government.bg."