• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 542 Протокол 33 от 24.05.2022 г.

По седма точка от дневния ред: Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 30.05.2022 г. РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1,

РЕШЕНИЕ № 542: 1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 30.05.2022 година в 09.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 14.06.2022 г. от 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане печалбата на дружеството за 2021 г., в размер на 247 131,96 лева да бъде отнесена в непокрита загуба;

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение, а именно Общото събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на  за членовете на СД, директорите за дейността им през 2021 година в общ размер на 8 000 лева или така както е обявено в материалите към събранието

- По т. 5 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.