• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 541 Протокол 33 от 24.05.2022 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за награда за цялостен принос в културния живот на Община Балчик

Община Балчик Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 541: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет гр. Балчик дава съгласие г-н Пламен Банчев да получи грамота за цялостен принос в културния живот на Община Балчик и парична премия от 500 лева.