• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 540 Протокол 33 от 24.05.2022 г.

По пета точка от дневния ред: Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 540: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик:

1.Определя сумата от 1350.00лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално - слаби семейства за 2022 година ( 9души по 150.00 лева на човек ), както следва:                                                            

№        Имена на абитуриента                          Училище                                          Сума/лв.

 

1. Гюнюл Джиханова Исмаилова  СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                        150 лв

2. Есра Ерсен Аблеким                    СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                      150 лв

3. Мертджан Гюлент Фари             СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                      150 лв

4. Селджан Четин Рефик                 СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                     150 лв

5. Гюлсичер Стефкова Димова      СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                       150 лв

6. Калоян Желязков Узунов            СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                       150 лв

7. Иван Красимиров Георгиев        СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

8. Калоян Иванов Йорданов           СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

9. Петя Боянова Станева                 СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

2.Определя сумата от 440.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2022г., както следва:

 

№                    Училище                          Паралелка           Бр.уч.             Лв./парал.

2.1. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ А              18 уч.              180 лева

2.2. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ Б               14 уч.              140 лева

2.3. СУ "Христо Смирненски"          -        ХІІ                  12 уч.              120 лева

            с. Оброчище

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.