• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 539 Протокол 33 от 24.05.2022 г.

По четвърта точка от дневния ред: Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 539: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик:

1. Определя сумата 2580.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2022г., както следва:

№        Училище                                Бр. ученици                Сума

1. СУ "Хр. Ботев"                             422                                844 лв.

2. ОУ "Антим І"                               335                                670 лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"               131                                262 лв.

4. СУ с. Оброчище                           198                                396 лв.

5. ОУ с. Сенокос                              89                                  178 лв.

6. ОУ с. Соколово                            61                                  122 лв.

7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов"     54                                  108лв.

                        Всичко:                     1290 ученици            2580.00 лева

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.