• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 538 Протокол 33 от 24.05.2022 г.


По трета точка от дневния ред: Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18 „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 538: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик: 

1. Награждава абитуриентите - отличници за 2022г. с парична награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума от 1050.00лева за 7 души, както следва:

  1. Марина Огнянова Юнакова            СУ «Хр. Ботев» Балчик                  150.00 лв.

  2. Грациела Жечкова Илиева              СУ «Хр. Ботев» Балчик                 150.00 лв.

  3. Кристия Росенова Иванова             СУ «Хр. Ботев» Балчик                  150.00 лв.

  4. Симона Пламенова Илиева             СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.

  5. Виктор Кирилов Коларов               СУ «Хр. Смирненски» Оброчище    150.00 лв.

  6. Иван Димчев Атанасов                   СУ «Хр. Смирненски» Оброчище    150.00 лв.

  7. Павел Дафинков Пеев                     СУ «Хр. Смирненски» Оброчище  150.00 лв.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.