• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 537 Протокол 33 от 24.05.2022 г.

По втора точка от дневния ред: Награждаване на ученици по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 537: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с решения на педагогическите съвети и предложения от директорите на СУ "Христо Ботев", ОУ „Антим I", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Балчик, СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, ОУ „Васил Левски" с. Соколово, ОУ „Георги Раковски" с. Сенокос, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево и ЦПЛР - ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик:

1. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2022 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2022г." и парична награда от 200.00 лева на човек следните ученици: 

1. Симона Пламенова Илиева  - ученичка от XII клас в  СУ "Христо Ботев" Балчик, за отличен успех, активна обществена и извънкласна дейност. Председател на Ученическия съвет към училището и член на Общинския ученически парламент, литературни изяви - издадена стихосбирка.

2. Кристиян Атанасов Радев - ученик от VІІ клас, ОУ "Антим І" Балчик, за отличен успех и много изяви в извънучилищните дейности.

3. Преслава Галинова Иванова - ученичка от ІV клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех и активно участие в проекти, презентации и състезания.

4. Мартина Красимирова Стойкова - ученичка от XI клас, СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

5. Серкан Ниази Исмаилов - ученик от IV клас, ОУ „Васил Левски "с. Соколово, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

6. Радостин Радилов Красимиров - ученик от IV клас, ОУ „ Георги Раковски" с. Сенокос, за отличен успех и високи постижения в извънкласните дейности.

7. Фатме Ахмед Ахмед - XII клас, за цялостна активна дейност в ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево.

8. Никола Детелинов Димитров - IX клас, за цялостна активна творческа дейност в ЦПЛР - ОДК Балчик.

 2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.