• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 536 Протокол 33 от 24.05.2022 г.

По първа точка от дневния ред:  Награждаване на учители по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ 536: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връзка с решения на педагогическите съвети на образователните институции и докладни записки и предложения от СУ "Христо Ботев", ОУ "Антим І",  ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово,  СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 "Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ №3 „Чайка", ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Общински съвет - Балчик

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2022 година в Община Балчик" и  парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

СУ "Христо Ботев" Балчик

 1. Теодора Кирилова Николова -  учител начален етап
 2. Красимира Димитрова Андреева -  учител прогимназиален етап
 3. Петър Стоянов Петров - старши учител гимназиален етап

ОУ "Антим І" Балчик

 1. Саша Захариева Масларова  -  учител начален етап
 2. Марияна Великова Бабенкова - учител прогимназиален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

 1. Павлина Веселинова Павлова - учител прогимназиален етап
 2. Румяна Георгиева Димитрова - учител начален етап

СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

 1. Анна Георгиева Колева -старши учител в начален етап
 2. Любомир Харизанов Янков - старши учител в прогимназиален етап
 3. Даниела Иванова Костадинова - старши учител в гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

 1. Марияна Димитрова Стоянова  - старши учител, начален етап
 2. Ваня Колева Петрова - Старши учител, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

 1. Весела Желязкова Тодорова - учител, начален етап
 2. Антон Иванов Симеонов  - старши учител, прогимназиален етап

ЦСОП „Академик Тодор Самодумов"

 1. Надя Владимирова Христова -  старши учител на деца с умствена изостаналост

Общински детски комплекс Балчик

 1. Наталия Сидерова Златева - учител, изобразително изкуство и приложно изкуство в ЦПЛР - ОДК Балчик

Детски градини
1.Радослава Адамска - ДГ № 1 "Здравец" Балчик
2.Маргарита Марчева Митева -   ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик
3.Росица Тошкова Великова  - ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик
4.Живка Анещева -ДГ № 3 "Чайка" Балчик
5.Станислава Богданова Райчева -ДГ „Първи юни" с. Оброчище
6.   Недка Стоянова Митева от с. Дропла                                                          

Клуб на учителите - пенсионери

 1. Керанка Костадинова Генчева - Директор на ОУ „Йордан Йовков" - Тузлата
 2. Кунка Иванова -   начален учител СУ „Христо Ботев"
 3. Мария Христова Бъчварова  - детски учител
 4. Блага Кирилова Атанасова учител с. Дропла
 5. Ертоп Ханджиев             учител     гр. Балчик

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.