• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 512 Протокол 32 от 28.04.2022 г.

По първа точка от дневния ред:  Даване на съгласие за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер  финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в Община Балчик през 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ 512: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 и чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година , ПМС № 31 от 2022 г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година, чл.55 и чл.87 от ЗДБРБ за 2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината,

1.Общински съвет Балчик дава съгласие на кмета на Община Балчик да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи по чл.55, съгласно чл.87 от ЗДБРБ за 2022г., в целеви трансфер за финансиране на разходи на общината за извършване на текущи ремонти на уличната мрежа, съгласно Приложение № 14 към ФО-3/2022г., със следните данни:

1.1.Наименование на обектите/позициите на капиталовите разходи, за които се предлага намаление на финансирането:

    -  «Рехабилитация на път DOB-2002 /(II-27 "Добрич-Балчик") -   Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 « - 107 850лв.;

 - Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Петлешково) - Змеево, общ. Балчик - 92 150лв.

 1.2. Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:

                       -  Текущ ремонт  ул."Комсомолска "с.Соколово - 38 080,00лв.;

                       -  Текущ ремонт ул."Тунджа"с.Соколово - 23 640,00лв.;

                       -  Текущ ремонт ул."Иглика"с.Соколово - 5 960,00лв.;

                       -  Текущ ремонт ул."Латинка"с.Соколово - 14 240,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Средна гора"с.Соколово - 9 040,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Стара планина"с.Соколово - 9 040,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Рила"с.Сенокос - 10 240,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Родопи"с.Сенокос - 8 100,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Янтра"с.Сенокос - 15 228,00лв.;

                         Текущ ремонт ул."Въча"с.Сенокос - 16 224,00лв.;

                         Текущ ремонт ул."Пирин"с.Сенокос - 27 768,00лв.;

                         Текущ ремонт ул."Дунав"с.Сенокос - 22 440,00лв.;

 2.  Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.