• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 510 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По двадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от С. Б. Божкова от град Балчик  за закупуване на общинско жилище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; „ПРОТИВ" - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 510: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-599/22.03.2022 г. от С. Б. Божкова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.64.1.23 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 3, ет.1, вх.Б, бл. 40 в ж.к. "Балик" гр. Балчик, с площ от 70.26 м2, състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, общи части с площ от 5.18  м2 и изба с площ от 8.30 м2, актуван с АОС № 190/16.02.1999 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 23 012.28 лв. /двадесет и три хиляди и дванадесет лева и двадесет и осем стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател С.Б.Божкова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.