• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 509 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на   ПИ № 67951.501.1138      по кадастралната карта на  с. Соколово, община  Балчик;   

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 509: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4944/22.02.2022 г., представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот  ХХ, кв.35 по ПУП на с. Соколово, ПИ № 67951.501.1138 по кадастралната карта на село Соколово, с площ от 1196 м2 (хиляда сто деветдесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 580.00 лв. (единадесет хиляди петстотин и осемдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Соколово, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.