• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 508 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.7.63 по кадастралната карта на гр. Балчик;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 9; „ПРОТИВ" - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 3

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 508: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик,  дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4940/20.01.2022 г., представляващ незастроен поземлен имот № 02508.7.63 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ І, кв. 4 по ПУП на курортна зона „Двореца" гр. Балчик), с площ от 809 м2  (осемстотин и девет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 86 830.00 лв. (осемдесет и шест хиляди осемстотин и тридесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.