• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 507 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане   с имоти общинска собственост през   2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; „ПРОТИВ" - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 507: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., приета с решение № 481 от 24.02.2022 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел ІІІ  Г - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели" със следният  имот:

- Апартамент №17, ет.5, вх.Б, бл.40 жк „Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.37 по кадастралната карта на гр.  Балчик;

- Апартамент № 3, ет.1, вх.Б, бл.40, жк „Балик" гр.Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.23 по кадастралната карта на гр. Балчик.