• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 505 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По петнадесета точка от дневния ред:  Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите на читалищата от  Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 505: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища,  Общински съвет - Балчик:

1. Приема докладите и обобщените отчети за приходите и разходите на читалищата на територията на община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2021 година, както следва:

1.1.НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

1.2.НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

1.3.НЧ "Свобода-1897" село Гурково

1.4.НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

1.5.НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево

1.6.НЧ "Бачо Киро-1939" село Кранево

1.7.НЧ "Просвета-1901" село Оброчище

1.8.НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

1.9.НЧ "Просвета-1900" село Соколово

1.10.НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица

1.11.Общинско читалищно сдружение - Балчик