• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 504 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, с. Кранево, общ. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6  от ЗУТ;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 7; „ПРОТИВ"  - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 7

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 504: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик  дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот, включен в обхвата на предложеното за частично изменение/ЧИ/ на ПУП-ПРЗ на УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, по ПУП на с. Кранево, съгласно която се включват части улични отсечки о.т. 150 до о.т. 144; о.т. 148 до о.т. 145 в новообразувания УПИ VII, кв. 241 по ПУП на с. Кранево.

2.Определя следните задължителни клаузи на предварителния договор по т. 1:

2.1.Община Балчик се задължава да сключи окончателен договор за прехвърляне на „Стройтранс 2011" ЕООД, правото на собственост върху част от  ПИ 39459.25.602 по КККР на с. Кранево-  с площ от 2218 кв.м, срещу актуална пазарна цена в размер на  451890.00 лв. (четиристотин и петдесет хиляди и осемстотин и деветдесет лева), без ДДС, определена от лицензиран оценител на имоти, съгласно възлагателно писмо с изх. № 26-00-1754/ 22.12.21, при наличие на следните задължителни условия: а) влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, кв. 241 по ПУП на с. Кранево от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията, с обхват, съответстващ на представената скица - предложение, не по-късно от 6 месеца  след сключването на предварителния договор, съгласно чл. 61, ал. 4 от НОРПУРОИ  б) влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

2.2.Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „Стройтранс 2011" ЕООД.

2.3.В  съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % от постъпилия приход от продажба на горепосочения поземлен имот да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение в село Кранево.          

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава предварително съгласие да бъде разрешено изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243 по ПУП на с. Кранево. 

4. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответния имот, предмет на настоящото решение, при наличие и на влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочения поземлен имот, имащ статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.