• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 502 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По дванадесета точка от дневния ред:  Одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за 66250.38.1, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос, П.К. 9634, РЦ свиневъдство, вид собственост- Държавна частна, вид територия- Горска, НТП- За животновъден комплекс, площ 14155 кв. м., в урбанизирана територия с устройствена зона- „предимно производствена зона" (Пп)

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15  общински съветници

Гласуване със вдигане на ръка със „ЗА" - 13; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1; „Не гласувал" - 1;

РЕШЕНИЕ № 502: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ, във връзка с чл. 59 от ЗУТ, чл. 60, ал. 2 от ЗУТ и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлен имот 66250.38.1, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос, от във връзка с хипотезите на чл, 73, ал.1, т. 1-7 от Закона за Горите и становище с изх. № УТ-2060-5-002/ 22.02.22 г. на Главен Архитект- Община Балчик, Общински съвет Балчик:

1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ 66250.38.1, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос  по КККР с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „Горска" и НТП - „За животновъден комплекс" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Балчик.     
2. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ 66250.38.1, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос по КККР с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „Горска "и НТП - „За животновъден комплекс" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана ", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Балчик.  

3. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.

4. ПУП да бъде разработен в съответствие дадени предписания по чл.128а от ЗУТ, Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони  и съгласно изискванията на Наредба №8 за Обема и съдържанието на устройствените планове, като бъде представен  в цифров и графичен вид. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ. Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително и становище или влязло в сила решение, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.        

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
             Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ