• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 500 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По десета точка от дневния ред: Определяне на начална наемна цена за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд при провеждане на публичен търг с тайно наддаване, считано от стопанската 2022/2023 година за срок от 5 /пет/ години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -15; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -1;

РЕШЕНИЕ № 500: На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик, реши:

1. Определя начална тръжна цена на декар земеделска земя от общинския поземлен фонд за провеждане на публичен търг с тайно наддаване - 67.10 лв./дка

2.  Срок за отдаване на свободни земеделските земи- частна общинска собственост-5 /пет/ стопански години от 01.10.2022г. до 01.10.2027г., като съответната годишна наемна цена се предплаща за всяка предстояща стопанска година.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

Приложение 1- Списък на земеделски земи от ОПФ на Община Балчик за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за пет години считано от стопанската 2022/2023 г.№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на трайно ползване

Площ/ дка

Категория

1

Балчик

508.87

нива

5.65

3

2

Балчик

536.447

нива

22.06

3

3

Балчик

536.625

нива

25.42

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Безводица

50.37

Изоставена нива

10.35

3

2

Безводица

50.41

Нива

1.96

3

3

Безводица

50.43

Нива

1.69

34

Безводица

50.44

Нива

2.43

3

5

Безводица

50.45

Нива

2.04

3

6

Безводица

50.79

Нива

0.38

3

7

Безводица

50.80

Нива

3.07

3

8

Безводица

50.82

Нива

0.82

3

9

Безводица

50.83

Нива

0.31

3

10

Безводица

50.239

Нива

0.36

3

11

Безводица

51.19

Нива

1.23

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Гурково

23.15

Нива

2.43

3

2

Гурково

20.9

Нива

3.37

3

3

Гурково

24.42

Нива

15.27

3

4

Гурково

55.6

Нива

22.51

3

5

Гурково

58.14

Нива

19.41

3

6

Гурково

63.17

Нива

13.47

3

7

Гурково

63.26

Нива

10.00

3

8

Гурково

102.19

Нива

24.00

3

9

Гурково

102.40

Нива

35.25

3

10

Гурково

102.41

Нива

35.25

3

11

Гурково

108.30

Нива

10.35

3

12

Гурково

54.110

Нива

14.001

3

13

Гурково

25.5

Нива

21.67

3

14

Гурково

27.40

Др. вид земед. земя

1.74

3

15

Гурково

32.36

Деградирала орна земя

1.39

3

16

Гурково

22.16

Нива

5.97

3

17

Гурково

47.2

Нива

2.18

3

18

Гурково

47.8

Нива

2.07

3

19

Гурково

47.9

Нива

2.89

3

20

Гурково

47.12

Нива

2.17

3

21

Гурково

47.14

Нива

2.17

3

22

Гурково

47.18

Нива

2.35

3

23

Гурково

47.22

Нива

2.25

3

24

Гурково

47.27

Нива

4.02

3

25

Гурково

47.28

Нива

2.08

3

26

Гурково

47.33

Лозе

2.18

3

27

Гурково

47.35

Нива

2.19

3

28

Гурково

47.37

Лозе

4.27

3

29

Гурково

47.38

Лозе

3.45

3

30

Гурково

47.39

Нива

6.01

3

31

Гурково

47.45

Нива

0.84

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Дропла

40.44

Пуст.необр.земя

1.37


2

Дропла

61.3

вр. неизп. орни земи

2.57

3

3

Дропла

61.2

вр. неизп. орни земи

2.58

3

4

Дропла

51.195

вр. неизп. орни земи

1.4

3

5

Дропла

61.4

вр. неизп. орни земи

2.71

3

6

Дропла

61.5

вр. неизп. орни земи

2.58

3

7

Дропла

61.14

Нива

11.55

3

8

Дропла

61.19

вр. неизп. орни земи

0.85

3

9

Дропла

61.67

вр. неизп. орни земи

4.54

3

10

Дропла

60.5

Нива

5.49

3

11

Дропла

51.172

вр. неизп. орни земи

2.428

3

12

Дропла

51.173

вр. неизп. орни земи

1.850

3

13

Дропла

51.174

вр. неизп. орни земи

1.212

3

14

Дропла

51.175

вр. неизп. орни земи

0.631

3

15

Дропла

51.176

вр. неизп. орни земи

1.870

3

16

Дропла

51.177

вр. неизп. орни земи

1.843

3

17

Дропла

51.180

вр. неизп. орни земи

2.063

3

18

Дропла

51.182

вр. неизп. орни земи

1.883

3

19

Дропла

51.195

вр. неизп. орни земи

1.403

3

20

Дропла

53.10

Др.вид трайни насаждения

1.440

2

21

Дропла

57.1

нива

41.75

4

22

Дропла

48.184

вр. неизп. орни земи

1.06

3

23

Дропла

63.10

вр. неизп. орни земи

2.23

3

24

Дропла

63.32

вр. неизп. орни земи

1

3

25

Дропла

63.34

вр. неизп. орни земи

4.05

3

26

Дропла

61.70

Др. вид земеделска земя

6.074


27

Дропла

61.711

Др. вид земеделска земя

2.399


28

Дропла

61.71

Др. вид земеделска земя

7.39


29

Дропла

61.80

Др. вид земеделска земя

7.108


30

Дропла

61.82

Др. вид земеделска земя

6.118
№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Дъбрава

36.9

Изост. орна земя

30.51

3

2

Дъбрава

36.16

Изост. орна земя

10.72

3

3

Дъбрава

28.16

Нива

26.89

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Змеево

125.759

Нива

1.02

3

2

Змеево

125.760

Нива

1.28

3

3

Змеево

125.761

Нива

1.43

3

4

Змеево

125.762

Нива

1.02

3

5

Змеево

125.763

Нива

1.63

3

6

Змеево

125.764

Нива

1.73

3

7

Змеево

125.766

Нива

1.93

3

8

Змеево

133.791

Нива

0.43

3

9

Змеево

125.801

Нива

0.54

3

10

Змеево

125.835

Нива

0.73

3

11

Змеево

118.278

Нива

2.44

3

12

Змеево

118.279

Нива

2.69

3

13

Змеево

118.280

Нива

2.8

3

14

Змеево

118.19

Нива

56.022

3

15

Змеево

111.818

Нива

2

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Карвуна

17.6

Нива

10

3

2

Карвуна

30.4

Нива

21.12

3

3

Карвуна

15.21

Нива

29.89

3

4

Карвуна

15.67

Нива

1.38

3

5

Карвуна

15.40

Нива

29.89

3

6

Карвуна

17.10

Нива

10

3

7

Карвуна

17.11

Нива

47.458

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Кранево

11.39

Нива

13.26

4

2

Кранево

13.37

Зеленч.култура

0.5

4

3

Кранево

13.52

Зеленч.култура

0.88

3

4

Кранево

15.5

Нива

4

6

5

Кранево

15.73

Нива

1.37

6

6

Кранево

15.74

Нива

0.125

6

7

Кранево

18.26

Нива

4.65

4

8

Кранево

19.10

Нива

1

4

9

Кранево

22.1

Изоставена нива

2.58

6

10

Кранево

23.13

Нива

0.57

6

11

Кранево

28.48

Нива

11.28

4№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Кремена

30.36

нива

176.669

3