• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 499 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По девета точка от дневния ред: Докладна записка с Вх. № 10-00-36/04.02.2022г. от Д. М. Попов - Кметски наместник на с. Змеево, Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; "

РЕШЕНИЕ № 499: І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; Чл. 14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с Докладна записка вх. № 10-00-36/04.02.2022 г. от Д. Попов - Кметски наместник на с. Змеево, Общински съвет Балчик дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг, за срок от 5 (пет) стопански години от 01.10.2022 г. до 01.10.2027 г., следните незастроени терени в село Змеево:

1. Земя - урбанизирана територия, представляваща ПИ № 31245.501.410 по кад. карта на с. Змеево, с площ от 17 361 м2, актувана с АОС № 4768/11.10.2018 г.; 

2. Земя - урбанизирана територия, представляваща ПИ № 31245.501.548 по кад. карта на с. Змеево, с площ от 30 783 м2, актувана с АОС № 4769/11.10.2018 г.

ІІ. Утвърждава начална тръжна цена на декар на имотите по т. І в размер на 67.10 лв./дка, като съответната годишна наемна цена се предплаща за всяка предстояща стопанска година.

ІІІ. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от наем на имотите по т.І да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Змеево, община Балчик. 

 ІV. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението, като включи имотите то т.І в предстоящите търгове за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд.