• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 498 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По осма точка от дневния ред: Отчет за 2021 г. за изпълнение на Програмата за управление на дейностите   по отпадъци на община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Гласуване със вдигане на ръка със  „За" -16; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 498: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закон за управление на отпадъците, Общински съвет - Балчик приема Отчет за 2021 г. по изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Балчик.

OTЧЕТ НА ПРОГРАМАТА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК  2014-2020 ГОДИНА

                                                       
            Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците е изготвена и приета Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик. Програмата е приета с Решение 875 по Протокол №53 от 25 юни 2015 г. на ОбС-Балчик, съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. Кметът на общината ежегодно до 31 март  внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик и го изпраща на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Варна за сведение.

Отчета обхваща всички дейности отпадъците на територията на община Балчик.

            Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на община Балчик, в съответствие с нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

I. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

            За постигане на основните принципи на програмата и чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Балчик е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места, вилни зони и урбанизирани територии. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се осъществяват от ОбП „БКС", фирма „ Глобъл Клинър" ООД и к.к. „Албена". Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва по одобрен график, както следва:

-          КК „Албена" - обслужва само комплекса. Отпадъците, които се генерират включват - биоразградими отпадъци от кухни, отпадъци от почистването на паркове и градини, смесени битови отпадъци и отпадъци от почистване на улиците. Биоразградими кухненски отпадъци се извозват директно до Регионално депо в с. Стожер.

-           „Глобъл Клинър" ООД обслужва следните селата - Църква, Рогачево, Оброчище и Кранево - по одобрен график.

-          ОП „БКС" обслужва следните населени места - гр. Балчик и вилните зони към него, селата - Стражица, Соколово, Гурково, Царичино, Дъбрава, Безводица, Ляхово, Бобовец, Храброво, Сенокос, Брястово, Преспа, Дропла, Змеево, Тригорци, Карвуна, Кремена - също по одобрен график.
ОП „БКС" разполага с 4 бр. специализирана сметоизвозваща техника, а  КК „Албена" с 5 бр.

През отчетната година от системата за събиране на отпадъци от община Балчик са образувани и събрани  тона отпадъци. / Таблица 1/. Образуваният отпадък е извозен до Претоварна станция - гр. Балчик. Претоварна станция - гр. Балчик обслужва общините - Балчик, Каварна и Шабла. На претоварна станция - Балчик се депонират и сепарират всички генерирани отпадъци от трите общини, като остатъка се извозва до регионално депо в с. Стожер.

Таблица 1 Образувани и събрани смесени битови отпадъци от община Балчик

Месец

                   община Балчик    к.к. "Албена
смесени битови

биоразградими

общо

смесени битови

биоразградими

общо
Януари

436,16

1,06

437,22

53,68

0

53,68

Февруари

431,58

                  3,72

435,3

65,54

0

38,3

Март

575,16

1,94

577,1

57,48

0

57,48

Април

713,82

1,74

715,56

49,72

0

49,72

Май

785,86

2,5

788,36

57,32

0

57,32

Юни

831,76

2,66

834,42

223,02

0

223,02

Юли

1076,24

3,42

1079,66

319,98

0

319,98

Август

1219,66

3,66

1223,32

453,12

0

453,12

Септември

831,56

1,4

832,96

206,7

0

206,7

Октомври

617,3

1,34

618,64

26,96

0

26,96

Ноември

587,56

1,2

588,76

71,64

0

71,64

Декември

503,54

0

503,54

34,2

0

34,2

Общо

8610,2

20,32

8634,84

1619,36

0

1619,36

 

 

Таблица 2 Генериран отпадък в общината Балчик на годишна база за последните 6 години

 

Година

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Количество депониран отпадък/тон/

11 476,6

11 505,6

11 504,5

12 476,1

9237,48
10 226,44

 

II. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Разделно събиране на отпадъци от цветните контейнери през отчетната 2020 година, съгласно отчета на „Екоколект" АД са: 76,9 тона, като 14,080 тона е количеството рециклируеми отпадъци от опаковки по материали /Таблица 3/.

Таблица 3 количества разделно събрани отпадъци
Пластмаси 19 12 04


Месец

Общо количество рециклируеми отпадъци след сортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки и от жълти контейнери

Хартия 19 12 01

PET

HDPE


       LDPE

Черни метали (Fe) 19 12 02

Цветни метали (AI) 19 02 03

Стъкло 19 12 07


тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон


Януари

0,520

0,420

0,110

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

Февруари

0,600

0,480

0,115

0,000

0,000

0,000

0.005

0.000

Март

0,580

0,470

0,100

0,005

0,000

0,000

0,005

0,000

Април

0,680

0,550

0,120

0,000

0,000

0,005

0,005

0,000

Май

0,960

0,780

0,155

0,015

0,000

0,000

0,005

0,000

Юни

1,300

1,100

0,165

0,020

0,000

0,000

0,015

0,000

Юли

1,100

0,900

0,160

0,030

0,000

0,000

0,010

0,000

Август

1,360

1,100

0,200

0,030

0,020

0,000

0,010

0,000

Септември

1,240

1,040

0,160

0,020

0,015

0,000

0,005

0,000

Октомври

0,700

0,580

0,080

0,015

0,020

0,000

0,005

0,000

Ноември

0,860

0,700

0,120

0,020

0,020

0,000

0,000

0,000

Декември

               0,820

0,680

0,095

0,020

0,015

0,000

0,010

0,000

Общо

             10,720

8,800

1,570

0,175

0,090

0,005

0,040

5,800

 

Като количеството отпадъци извозени от жълти контейнери е 84,140 тона, а от зелените контейнери е 5,800 тона.

Община Балчик има сключен  договор №639/08.12.2020 г. за разделно събиране на отпадъци с „БУЛЕКОПАК" АД , гр. София, изпълнителен директор К. Стенева.

На територията на общината са поставени съдове за разделно събиране - 79 бр. жълти /хартия, пластмаса и метал/ и 57 бр. зелени контейнера /стъкло/. Изготвен е и график за извозване на съдовете, който се актуализира всяка година, а при необходимост и по често. Съдове за разделно събиране на отпадъци има на територията на гр. Балчик, с. Соколово и с. Оброчище. Последната актуализация на графика е през 2021 г., с подписването на новият договор с фирма „БУЛЕКОПАК" АД има актуализирана програма  за разделно събиране от опаковки на територията на Община Балчик. 

Подизпълнител на „БУЛЕКОПАК" АД са фирмите":

-       За събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки „Пъттранс" ООД със седалище и адрес гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров" №1, представлявано от Петър Петров, тел. 0886 699034.

-       За сортиране и балиране на отпадъците е фирма „Екоинвест Асетс" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул."Андрей Сахаров", представлявано от Добромир Петров, както и „Унитрейд ЕКо" ЕООД и „Елбимекс" ООД.

Съвместно с „БУЛЕКОПАК" АД ще се провеждат и мероприятия за запознаване на децата от детските градини и училищата свързани с разделното събиране на отпадъци.

III СИСТЕМА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
Налични съдове за 2021 г., както следва:

-       за гр. Балчик - 232 бр. контейнери тип "Бобър", 265 бр. кофи тип "Мева" и 46 бр. Кошчета, строителни контейнера 8 бр.;

-          за с. Оброчище - 64 бр. контейнери тип "Бобър"и 494 бр. кофи тип "Мева; 18 бр. кошчета;

-       за с. Кранево - 119 бр. контейнери тип "Бобър"и 50 бр. кофи тип "Мева и 55 бр. кошчета;

-          за с. Църква  - 39 бр. контейнери тип „Бобър", 10 бр. кофи тип "Мева

-       за с. Рогачево  - 49 бр. контейнери тип „Бобър"

-       за с. Стражица - 29 бр. контейнери тип "Бобър"

-       за с. Сенокос -   44 бр. контейнери тип "Бобър"и 174 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Соколово -  40 бр. контейнери тип "Бобър"и 302 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Бобовец -  4 бр. контейнери тип "Бобър"и 56 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Дъбрава -  11 бр. контейнери тип "Бобър", 104 бр. кофи тип "Мева и 2 бр. кошчета;

-       за с. Безводица -  13 бр. контейнери тип "Бобър", 161 бр. кофи тип "Мева

-       за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 56 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Ляхово -  6 бр. контейнери тип "Бобър"и 115 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Храброво -  3 бр. контейнери тип "Бобър" и 71 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Змеево - 10 бр. контейнери тип "Бобър"и 170 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Кремена - 3 бр. контейнери тип "Бобър"и 68 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Пряспа - 13 бр. контейнери тип "Бобър", 59 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Тригорци - 8 бр. контейнери тип "Бобър", 56 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Дропла - 18 бр. контейнери тип "Бобър" и 171 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Царичино - 29 бр. контейнери тип "Бобър" и 145 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Гурково - 32 бр. контейнери тип "Бобър" и 165 бр. кофи тип "Мева''.


За 2021 няма закупени

-          контейнер тип „Бобър"

-          кофа тип „Мева"

Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.

Генерирани и предадени за рециклиране са следните видове отпадъци за отчетната 2021г. от сградата на общинска администрация:

Кресметал ООД

Вид

кг

Хартия

120

Пластмаса

872

ИУМПС

1БалБог инженеринг АД

Вид

кг

Опасни

6,26

Лекасртва

1,34

Киселини

14,72

Пестициди

9,5


"Екобатери" ЕООД


кг

НУБА

89


За отчетната 2021 г. са извършени следните видове услуги, изготвени констативни протоколи, жалби и др., както следва:

-               констативни протоколи - 126 бр.;

-               входирани и приключени преписки - 746 бр.;

-               актове за административно нарушение - 1 бр.;

-       издадени заповеди за премахване и окастряне на дървета и храсти - 72 бр.

-     обявени решения за инвестиционни намерения -  25 бр.;

-               издадени пропуски за транспортиране на отпадъци - 157 бр.

-               издадени разрешения за тротоарни площи - 5 бр.

-               обявени разрешения за водоползване на подземни води - 7 бр. 

-               издадени превозни билети - 3 бр.

Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.


IV.  ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ


Претоварна станция - гр. Балчик


От 13.05.2016 г. твърдите битови отпадъци се извозват и депонират на „Претоварна станция гр. Балчик", с което бе изпълнена значително част от проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич". „Претоварна станция - гр. Балчик" обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла. През 2021 е проведена обществената поръчка с предмет „Избор на оператор на Претоварна Станция Балчик за управление на дейностите по приемане на ТБО от общините Шабла, Каварна и Балчик". След проведената процедура е сключен договор №

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16 от ЗУО (Закона за управление на отпадъците) и чл. 27 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (приета с ПМС № 144/05.07.2005 г.) общината има сключен договор с "ЕКОБАТЕРИ" (№527/16.10.2020 г.) за организиране на дейностите с излезлите от употреба батерии и акумулатори на територията на община Балчик.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства е сключен договор за сътрудничество № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване бе сключен договор за сътрудничество №426/22.08.2018 г. с "ЕСКАЛИБУР" ЕООД, гр. Добрич, ул. „Богдан" №6, представлявано  от Татяна Василева Манчева и №291/10.05.2018г. и  „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представляван