• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 497 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По седма точка от дневния ред: Приемане на решение за промяна на одобрена структура на Общинска администрация - гр. Балчик, приета с решение № 64 по протокол №7/27.02.2020 г. на ОбС Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -16; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 497: На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет- гр. Балчик реши:

І. Изменя структурата, приетата с Решение № 64 от Протокол № 7/27.02.2020г. на Общински съвет гр. Балчик, както следва:

1. Одобрява обща щатна численост на длъжностите в общинска администрация в общината и кметствата Балчик - 242 броя.

1.1. Дава съгласие от Обща администрация отдел ГРАО, дирекция АПИО длъжността младши експерт с трайни увреждания да се промени в длъжност старши специалист Административно обслужване;

1.2. Дава съгласие от Функция „Отбрана и сигурност" да отпадне длъжност технически сътрудник в Общинско звено „Сигурност" - ½ бройка;

1.3. Дава съгласие да отпадне от Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", дейност „Център за настаняване от семеен тип" с численост 11 бройки;

1.4. Дава съгласие да отпадне от функция „Икономически дейности и услуги", длъжността уредник в Текке „Ак Язълъ Баба", дейност „Други дейности по туризъм" - 1 бройка.

ІІ. В останалата си част структурата остава без промяна съгласно Решение № 64 от Протокол № 7/27.02.2020г. на Общински съвет гр.Балчик.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.