• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 495 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество частна общинска собственост - дълготрайни и краткотрайни материални активи изписани като разход на Читалище „ Паисий Хилендарски 1870" гр. Балчик, придобити по проект „Рибарт фест Балчик" ОП „Рибарство"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 495: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.64 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик дава съгласие да се отпишат от баланса на Община Балчик, следните дълготрайни и краткотрайните материални активи изписани като разход и прехвърлят на Читалище „Паисий Хилендарски-1870"гр. Балчик, за безвъзмездно ползване, както следва:

 Сметка 2041 /Компютри/- с отчетна стойност 2 568,00 лева и набрана амортизация към 28.02.2022г. - 2 568,00лева.;

 Сметка 2060/Стопански инвентар/- с отчетна стойност 58 831,20 лева и натрупана амортизация към 28.02.2022г. - 52 389,38лева.;

 Сметка 2049/Други машини, съоръжения и оборудване/- с отчетна стойност 35 904,00 лева и натрупана амортизация към 28.02.2022г., - 20 777,60лева.;

 Сметка 9909/Други зад балансови активи в употреба/ на стойност -135 546,00лева

2.Задължава кмета на Общината да издаде заповед за предаването им и отписване на активите от баланса на Община Балчик.