• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 494 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По четвърта точка от дневния ред: Отпускане на средства за закупуване на аерозолни продукти за откриване на наркотични вещества за Районно управление - Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 494: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик одобрява отпускането на средства в размер на 1080 лева, за закупуване на реактиви за идентификация на наркотични вещества за нуждите на РУ на МВР - Балчик с цел повишаване на ефективността по предотвратяване на разпространението на наркотични вещества.

2.Средствата да бъдат отчетени в дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност", § 10-15 „Материали" - 754 лв. и § 10 20 „Разходи за външни услуги" - 326 лв.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.