• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 493 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По трета точка от дневния ред: Спешен ремонт на компютър - томограф SOMATOM Emotion 16 на МБАЛ Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18 „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 493: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и постъпила молба от управителя на „МБАЛ- Балчик" ЕООД;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си поради възникнала спешна необходимост от ремонт на компютър - томограф SOMATOM Emotion 16 на МБАЛ - Балчик да се отпуснат средства в размер на 25 794 лева.

2.Средствата да бъдат отчетени в местна дейност 412 „МБАЛ", § 55-01 „Капиталов трансфери за нефинансови предприятия".

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.