• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 492 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По втора точка от дневния ред: Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2022г., от Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 492: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и §60, ал.1 и 2 от ПРЗ на ЗИД на ДОПК;

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си дължимите месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2021г., в размер на около  915 616,00/Деветстотин и петнадесет хиляди шестотин и шестнадесет лева /, да се изразходват за дейности свързани с управлението на отпадъци и погасяване на задължения, както следва:

-   „Претоварна станция "ООД- Преработка на отпадъци - 486 638, 67лева;

-   Закупуване на съдове за битови отпадъци - контейнери 1 100л.- метални и пластмасови поцинковани кофи, пластмасови контейнери и контейнери за строителни отпадъци - на стойност - 428 977,33лева.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.