• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 491 Протокол 31 от 07.04.2022 г.

По първа точка от дневния ред:  Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2021г., от Община Балчик

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС:

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 491: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и §60, ал.1 и 2 от ПРЗ на ЗИД на ДОПК;

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си дължимите месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2021г., в размер на  800 166,28 /Осемстотин хиляди сто шестдесет и шест лева и 28 стотинки/, да се изразходват за дейности свързани с управлението на отпадъци и, както следва:

-             Закупуване на подземни контейнери  - 700 000,00лева;

-             Преоборудване на камион за подземни контейнери  - 100 166,28 лева.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.