• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 487 Протокол 30 от 24.02.2022 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 207 /кардиологичен кабинет/, с площ 17.82 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 487: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № № 207 /кардиологичен кабинет/, с площ 17.82 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 690.70 лв. /шестстотин и деветдесет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на индивидуална специализирана кардиологична практика;

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.