• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 486 Протокол 30 от 24.02.2022 г.

По тринадесета точка от дневния ред:  Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2022/2023 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; „Не гласувал"- 1;

РЕШЕНИЕ № 486: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 и ал.4, във връзка чл.37о, ал.1 и ал.4 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик реши:

І. Приема актуализиран годишен план за паша за ползването на мери и пасища в землищата на Община Балчик за стопанската 2022/2023 година, при спазване на следните правила при ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

1. Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания определени с Национален стандарт  4.1. от "Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние": „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха)".

1.1.Приема се допустимо натоварване по видовете животни:


Вид/род на животното

Полагащи се площи за 1бр. животно

Едър рогат добитък

до 8 дка

Овце и кози

до 2 дка

Еднокопитни животни

до 10 дка


1.2. Мерки, свързани с пашуването:

1.2.1.   При свободна паша се спазват следните основни положения:

Начало на пашата -  в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. - за крави;

Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;

При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията;

Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване.

1.2.2.   При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни положения:

Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;

Броят, големината и формата на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя - при сухи условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10 дни;

Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;

Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;

Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;

След всяко използване на парцела се почива  20-30  дни при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия.

1.2.3.   Комбинирано използване - сенокосно и пасищно:

Редуване по години.

Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя.

2. За прокари за отвеждането на селскостопански животни до местата за паша и водопой да се ползват съществуващите полски пътища.

3.  Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата:

3.1. Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.

3.2. При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

3.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земя - нива.

3.4. Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на ползвателите.

3.5. Почистване от камъни:

при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;

при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

3.6. Възстановяване на изоставени пасища  (чрез умерена паша или косене).

3.7. Почистване от храсти:

чрез целенасочена паша;

механично почистване чрез изрязване.

      3.8. Борба с плевелната растителност:

чрез навременна коситба;

регулирана паша;

окосяване на не опасаната трева.

4. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи.  За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

5. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

6. Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за

сметка на ползвателите, които са поели ангажимента да ги поддържат в добро земеделско

и екологично състояние.

7. Режим на ползване, забрани и ограничения:

7.1. Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000.

   Забранява се:

превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;

коситба в размножителния период на птиците;

използването на определени торове или средства за растителна защита;

унищожаването на видове от флората- късане, изкореняване, изкопаване и сеч, промени в ландшафта;

преминаване и престой с моторни превозни средства в самото пасище;

паша на животни над допустимия вид и брой;

изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до синорите. Собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите отпадъци извън пасището;

оставянето на пашуващите животни без надзор;

опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел предизвикване нов подраст;

7.2. За пасища при тревно покритие по-малко от 50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.

7.3. Допуска се минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията, а когато това е невъзможно, от единия край към другия, като използват ниска скорост.

8. Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя

ІІ. За стопанската 2022/2023 година, Общински съвет - Балчик, реши:

1. Дава съгласие да се предоставят за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: село Соколово, село Оброчище  и село Дропла, както следва:

№ по ред

Землище

Поземлен имот с идентификатор по КК

Категория на земята

Начин на трайно ползване

Площ на имота в дка


с. Соколово

 

 

 

 

1

Соколово

67951.48.29

3

Пасище

27,96

2

Соколово

67951.55.50

3

Пасище

12,28

3

Соколово

67951.55.47

3

Пасище

4,64

4

Соколово

67951.47.19

3

Пасище

27,73

5

Соколово

67951.47.17

3

Пасище

3,70

6

Соколово

67951.47.23

3

Пасище

21,12

7

Соколово

67951.59.46

3

Пасище

37,82

8

Соколово

67951.38.217

3

Пасище

929,75


с. Дропла

 

 

 

 

1

Дропла

23769.48.27

4

Пасище

30,163

2

Дропла

23769.28.2

3

Пасище

220,485

3

Дропла

23769.34.2

3

Пасище

125,213

4

Дропла

23769.34.3

9

Пасище

31,797

5

Дропла

23769.37.4

4

Пасище

56,114

6

Дропла

23769.39.2

4

Пасище

79,059

7

Дропла

23769.40.2

4

Пасище

238,521

8

Дропла

23769.51.19

3

Пасище

42.686

9

Дропла

23769.63.30

3

Пасище

48,269

10

Дропла

23769.61.8

4

Пасище

6.796


с. Оброчище

1

Оброчище

53120.104.38

9

Пасище

338,86

2

Оброчище

53120.24.14

5

Пасище

14,13

3

Оброчище

53120.29.58

5

Пасище

119,04

4

Оброчище

53120.104.39

10

Пасище

63.46

5

Оброчище

53120.19.129

7

Пасище

101.82


 1.1. Определените пасища и мери се ползват с правно основание от земеделски стопани, притежаващи животновъдни обекти и отглеждащи пасищни животни и са заявили желание за общо ползване на пасищата и мерите, като са включени в заверените от кметове или кметски наместници и официалният ветеринарен лекар списъци на желаещите да ползват общинските мери и пасища, които са неразделна част от настоящото решение / Приложение 1/, както и: данни за физическите блокове и парцелите на пасищата и мерите по землища /Приложение 2./, извадки от кадастралната карта за ползването на мерите и пасищата както и приложения /Таблици 3 и 4/ за корекции по отношение на заявени и налични площи на база отглежданите от стопаните животни, за землищата, за които е необходимо.

 1.2 На основание чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Балчик определя такса на декар полагаща се по кадастрална карта площ от пасища, мери за общо ползване за стопанската 2022/2023 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар, приходите от която се използват за поддържането им.

2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ свободните пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за стопанската 2022/2023 год., както следва:

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота в дка

02508

02508.508.238

Балчик

Пасище,мера

3

15,56

02508

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17,94

02508

04515.11.24

Бобовец

Пасище,мера

3

10.02

04515

04515.11.25

Бобовец

Пасище,мера

3

119,84

18160

18160.41.6

Гурково

Пасище,мера

3

90,63

18160

18160.66.112

Гурково

Пасище,мера

2

127.38

18160

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19,72

31245

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

31245

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

53120

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43.47

53120

53120.19.131

Оброчище

Пасище,мера

5

19.54

53120

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.79

73095

73095.20.49

Тригорци

Пасище,мера

4

19,30

73095

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

73095

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

73095

73095.20.42

Тригорци

Пасище,мера

4

17,90

73095

73095.20.46

Тригорци

Пасище,мера

4

31,35

78639

78639.15.163

Църква

Пасище,мера

6

22,19

78639

78639.23.59

Църква

Пасище,мера

6

26,97

78639

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63,89

 

ІІІ. Приема следните задължения на общината и на ползвателите за поддържането на общинските пасища и мери:

1.         Задължения на общината:

1.1.      Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от местното население за извеждане на паша на притежаваните от тях животни.

1.2.      Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите, относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

1.3.      Своевременно, след заплатена такса за ползването на пасищата и мерите, съобразно с полагащата се площ по кадастралната карта на съответното землище да сключи едногодишен договор за наем - при общо ползване, считано за стопанската 2022/2023 год. Договорът представлява правно основание за ползване на мерите и пасищата.

2. Задължения на ползвателите:

2.1.      Да ползват общинските мери и пасища,  предоставени им за ползване единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни;

2.2.      Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;

2.3.      Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;

2.4.      Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, камъни,  битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;

2.5.    Да не наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистването на отпадъчни води;

2.6.      Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат, чемерика, къпина, клек, хвойна, драка, паламида, магарешки бодил и др./

2.7.      Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя, включително с електропастири;

2.8.      Да окосяват прорасналата, не изпасана трева;

2.9.      Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;

2.10.    Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;

2.11.    При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване;

2.12.    Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение /с изключение на електропастири/  предоставените им мери и пасища;

2.13.    При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и пасищата след съгласуване с кмета /кметски наместник/ на населеното място;

2.14.  При необходимост и при предписание на ветеринарномедицинските органи да извършват ветеринарна профилактика на наетите от тях парцели;

2.15.    Да поддържат в добро състояние местата за водопой /където има такива/;

2.16.    Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;

2.17.   Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, да не оставят животните без надзор, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка;

2.18.    Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за своя сметка.

 ІV. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30%

от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.