• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 483 Протокол 30 от 24.02.2022 г.

По десета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Атче Мехмедова Асанова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -13; „ПРОТИВ" - 2; „Въздържал се" -2;

РЕШЕНИЕ № 483: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-34/12.01.2022 г. от Атче Мехмедова Асанова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.13 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 13, ет.4, вх.В, бл. 39 в ж.к. "Балик" гр.Балчик, с площ от 73.27 м2, състоящ се от: кухня-столова, дневна, спалня, сервизно помещение и три балкона, общи части с площ от 8.23  м2 и изба с площ от 6.80 м2, актуван с АОС № 3974/04.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 37 125.48 лв. /тридесет и седем хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Атче Мехмедова Асанова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.