• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 482 Протокол 30 от 24.02.2022 г.

По девета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.503.221 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, ул. „Бузлуджа "            

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; "

РЕШЕНИЕ № 482: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-1/14.01.2022 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 24 060.00 лв. (двадесет и четири хиляди и шестдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.503.221 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ V, кв.70 по ПУП на с. Оброчище), с площ от 1 338.00 м2 (хиляда триста тридесет и осем квадратни метра), актуван с АОС № 4941/04.02.2022 г. на собствениците на законно построена върху него сграда - наследниците на Т. Ж. Чепишев, а именно: Р. Т. Димитрова, Е. Т. Желязкова и Ж. Т.Топалова.