• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 481 Протокол 30 от 24.02.2022 г.


По осма точка от дневния ред: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -17; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 481: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от  Закона за общинската собственост приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., съгласно приложението.

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2022 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 год. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права;

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вид дейност

Прогнозен резултат
/в лева/


ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. От управление на имоти-общинска собственост


1.

Отдаване под наем на помещения и терени

    300 000

2.

Отдаване под наем на земеделска земя

    930 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

 1 230 000


Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост


1.

Продажба на земя - общинска собственост

    500 000

2.

Учредено възмездно право на строеж

      10 000

3.

Продажба на сгради - общинска собственост

    100 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост

    610 000


Всичко приходи

 1 840 000

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ


1.

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти /

      10 000

2.

За оценки

        5 000

3.

За обявления

        1 000

4.

За вписване на договори в служба по вписванията

        5 000


Всичко разходи

      21 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА


Описание на имотаА. Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем

забележка

1

Помещение - кухненски блок и столова с площ 322.72 кв.м. в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

2

Помещение - дерматологичен кабинет с площ 18.51 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД , гр. Балчик

преходен

3

Помещение - ендокринологичен кабинет с площ 17 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

4

Помещение - кардиологичен кабинет с площ 17.82 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

5

Помещение - хирургичен кабинет с площ 43.08 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

6

Помещение - медицински кабинет с площ 17 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

7

Помещение - медицински кабинет с площ 14 кв.м. на първи етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

8

Помещение - медицински кабинет с площ 73.20 кв.м., с. Оброчище

преходен

9

Помещение - медицински кабинет с площ 39.40 кв.м., с. Оброчище

преходен

10

Терен с площ 64 кв.м. за поставяне на павилион, пл. „Кап. Георги Радков", гр. Балчик

преходен

11

Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Д-р Желязко Бончев", гр. Балчик

преходен

12

Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Д-р Желязко Бончев", гр. Балчик

преходен

13

Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Д-р Желязко Бончев", гр. Балчик

преходен

14

Терен с площ 5 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Черно море", гр. Балчик

преходен

15

Терен с площ 7 кв.м. за поставяне на павилион, с. Кранево

преходен

16

Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, с. Кранево

преходен

17

Терен с площ 30 кв.м. за поставяне на павилион, с. Кранево

преходен

18

Терен с площ 8 кв.м. за поставяне на павилион, в.з. Овчаровски плаж, гр. Балчик

преходен

19

Павилион с площ 20 кв.м. за продажба на пакетирани стоки и закуски, ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос

преходен

20

Павилион с площ 20 кв.м. за продажба на пакетирани стоки и закуски, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Балчик

преходен

21

Павилион с площ 30 кв.м. за продажба на пакетирани стоки и закуски на първи етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

22

13 бр. павилиони, всеки с площ от 4.5 кв.м., находящи се на алея "Двореца", гр. Балчик

преходен

23

Тротоарно прааво по алея "Двореца", гр. Балчик

преходен

24

Паркинг и паркоместа с площ от 2105 кв.м., к.з. Двореца, гр. Балчик

преходен

25

Обособени части от имоти за поставяне на рекламно-информационни елементи в гр. Балчик

преходен

26

Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд

преходен<


Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде


1

ПИ № 67951.501.1106 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ХІІІ, кв.32 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 212 м2

преходен

2

ПИ № 67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 645 м2

преходен

3

ПИ № 67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 615 м2

преходен

4

ПИ № 67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 643 м2

преходен

5

ПИ № 67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/  с площ 1 071 м2

преходен

6

ПИ № 67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 098 м2

преходен

7

ПИ № 67951.501.814 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 294 м2

преходен

8

ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 301 м2

преходен

9

ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 337 м2

преходен

10

ПИ № 67951.501.1136 по кад.карта на с.Соколово,/УПИ ХVІІІ, кв.35 по ПУП на с.Соколово/ с площ 1232.00 м2

нов

11

ПИ № 67951.501.1137 по кад.карта на с.Соколово,/УПИ ХІХ, кв.35 по ПУП на с.Соколово/ с площ 1263.00 м2

нов

12

ПИ № 67951.501.1138 по кад.карта на с.Соколово,/УПИ ХХ, кв.35 по ПУП на с.Соколово/ с площ 1196.00 м2

нов

13

ПИ № 69643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 965 м2

преходен

14

ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 904 м2

преходен

15

ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 867 м2

преходен

16

ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 830 м2

преходен

17

ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 815 м2

преходен

18

ПИ № 66250.501.456 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ІV, кв35. по ПУП на с. Сенокос/ с площ от  1 065 м2.

преходен

19

ПИ № 66250.501.464 по кад.карта на с.Сенокос, община Балчик, /УПИ ХVІІІ, кв.29 по ПУП на с.Сенокос/ с площ 970 м2

нов

20

ПИ № 66250.501.458 по кад.карта на с.Сенокос, община Балчик, /УПИ ХІХ, кв.29 по ПУП на с.Сенокос/ с площ 1480 м2

нов

21

ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, Промишлена зона,  с площ от 3 624.00 м2

преходен

22

ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. Балчик, к.з."Двореца", с площ от 3 400 м2/

преходен

23

ПИ № 02508.7.59 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 706 м2  

преходен

24

ПИ № 02508.7.55 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 708 м2

преходен

25

ПИ № 02508.7.63 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ І, кв.4 по  ПУП на к.з. Двореца гр.Балчик/ с площ 809 м2

нов

26

ПИ № 02508.55.113 по кад.карта на гр.Балчик, с площ 5000 м2

преходен

27

ПИ № 02508.55.114 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 3 991 м2

преходен

28

ПИ № 02508.77.129 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 2 283.00 м2/

преходен

29

ПИ № 02508.77.130 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 4 294 м2

преходен

30

ПИ № 02508.72.47 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик/с площ 383 м2

преходен

31

ПИ № 02508.72.15 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 807 м2

преходен

32

ПИ № 02508.85.106 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХ кв213по ПУП на гр. Балчик/ с площ 131 м2

преходен

33

ПИ № 02508.74.230 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ V, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 313 м2

преходен

34

ПИ № 02508.74.300 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 428 м2

преходен

35

ПИ № 02508.74.299 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІХ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 438 м2

преходен

36

ПИ № 02508.74.298 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХVІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 440 м2

преходен

37

ПИ № 02508.74.294 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІV, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 457 м2

преходен

38

ПИ № 02508.74.293 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 441 м2

преходен

39

ПИ 02508.74.231 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ VІ, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 318.00 м2

Преходен

40

ПИ 02508.74.232 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ VІІ, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 321.00 м2

Преходен

41

ПИ 02508.74.245 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ ІІ, кв.1046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 425.00 м2

преходен

42

ПИ 02508.84.192 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ VІ, кв.308 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 286.00 м2

нов

43

ПИ № 02508.81.136 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  278.00 м2

преходен

44

ПИ № 02508.81.36 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  462.00 м2

преходен

45

ПИ № 02508.81.141 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  458.00 м2

преходен

46

ПИ № 02508.81.9 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  451.00 м2

преходен

47

ПИ № 02508.81.33 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  194.00 м2

преходен

48

ПИ № 02508.81.32 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  208.00 м2

преходен

49

ПИ № 02508.81.52 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  306.00 м2

преходен

50

ПИ № 02508.81.53 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  260.00 м2

преходен

51

ПИ № 02508.81.30 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  808.00 м2

преходен

52

ПИ № 02508.81.76 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  401.00 м2

преходен

53

ПИ № 02508.81.119 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  621.00 м2

преходен

54

ПИ № 02508.81.38 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  485.00 м2

нов

55

ПИ № 02508.81.37 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  299.00 м2

нов

56

ПИ № 02508.84.72 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ ІV, кв.331 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 178.00 м2

преходен

57

ПИ № 53120.106.283 по кад.карта на с.Оброчище , земеделска земя с площ 5 125.00 м2

преходен

58

ПИ № 53120.14.296 по кад.карта на с.Оброчище , земеделска земя с площ 3 123.00 м2

преходен

59

ПИ № 23769.501.628 по кад.карта на с.Дропла /УПИ ХІV, кв.3 по ПУП на с.Дропла/ с площ 1348.00 м2

преходен

60

ПИ  23769.54.432 по кад. карта на с. Дропла - Жилищна сграда с площ 73.00 м2  и прилежащо дворно място с площ 6 977.00 м2

преходен

61

ПИ 23769.54.431 по кад. карта на с. Дропла с площ 225.00 м2

нов

62

Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно място с площ 968 м2 кв.14 УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен

63

ПИ 18160.501.456 по кад.карта на с.Гурково /УПИ Х, кв.49/ по ПУП на с.Гурково/ с площ 1 754.00 м2

преходен

64

ПИ 18160.501.608 по кад.карта на с.Гурково /УПИ V, кв.51 по ПУП на с.Гурково/ с площ 821.00 м2

преходен

65

Нежилищна сграда (приемна) с прилежащо дворно място ПИ 02508.87.102 по кад. карта на гр. Балчик, ул. "Гео Милев" №3

преходен

66

ПИ № 36453.501.44 по кад. карта на с. Карвуна с площ 4 788.00 м2

преходен

67

ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 235.00 м2

преходен

68

ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 548.00 м2

преходен

69

ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 436.00 м2

преходен

70

УПИ І, кв.26 по ПУП на с. Кранево с площ 554.00 м2

нов


Община Балчик има намерение да продава прилежащите терени към сградите на желаещите граждани, собственици на законно построени сгради върху общинска земя.


Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за прекратяване на съсобственост, чрез  продажба дела на общината в урегулирани поземлени имоти, продажба на имоти, регламентирани в специални закони.

Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за учредяване право на надстрояване и пристрояване на сгради, построени върху общинска земя. Да учредява възмездно и безвъзмездно право на строеж на лица, когато това е предвидено в закон.В. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели.


1

Апартамент № 13, ет.4, вх. В, бл.39, ж.к „ Балик" град Балчик, самостоя�