• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 478 Протокол 30 от 24.02.2022 г.

По пета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик с проект "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 478: На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура "от Програма за развитие на селските района 2014-2020г:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., процедура BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" с проектно предложение "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик".

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик" съответстват на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., Приоритет 2. „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване качеството на околната среда", Мярка 2.1. „Подобряване на пътната и уличната инфраструктури и осигуряване на паркирането", Мярка 2.3. „Благоустрояване на публични пространства и терени за отдих".

3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.