• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 477 Протокол 30 от 24.02.2022 г.

По четвърта точка от дневния ред: Промяна в индивидуалните основни месечни заплати на Кметовете на кметства в община Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 477: На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с ПМС № 67/14.04.2010 (попр. ДВ бр.20 от 10.03.2020 г.), чл.5, ал.16 от същото постановление, изменя индивидуалните основните месечни заплати, както следва:

            1. Кмет с. Оброчище                                                           - 1750 лева

            2. Кмет с. Кранево                                                               - 1750 лева

            3. Кмет с. Соколово                                                            - 1750 лева

            4. Кмет с. Сенокос                                                               - 1750 лева

            5. Кмет с. Ляхово                                                                 - 1750 лева

            6. Кмет с. Гурково                                                               - 1750 лева

            7. Кмет с. Стражица                                                            - 1750 лева

            8. Кмет с. Безводица                                                           - 1650 лева