• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 474 Протокол 30 от 24.02.2022 г.

По първа точка от дневния ред:  Ново обсъждане, с предложение за ОТМЯНА на решение № 467 по Протокол № 29/21.01.2022 година

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС:

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 474: На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, ОТМЕНЯ предходно прието свое Решение № 467 по Протокол № 29/21.01.2022 година.