• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 458 Протокол 29 от 21.01.2022 г.

По първа точка от дневния ред:  Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 458 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 56 по Протокол № 7 от 27.02.2020 година и т. 1 от Решение 307 по Протокол № 20 от 29.04.2021 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация на проект "Изграждане на парк в гр. Балчик",  финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.09.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.