• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 454 Протокол 28 от 22.12.2021 г.

По дванадесета точка от дневния ред:  Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 454: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. А. А. Ангелов - за лечение  на сина в размер на 1000,00 (хиляда) лева. от гр. Балчик, средствата да бъдат получени от майката К. М. Алекова

2. А. И.Асенов за лечение, в размер на   300,00 (триста) лева от с. Оброчище.

3. Я. Р. Ибрям за лечение в размер на   400,00 (четиристотин) лева., от гр. Балчик

4. М. Е. Иванова -  за лечение в размер на   400,00 (четиристотин) лева от гр. Балчик