• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 446 Протокол 28 от 22.12.2021 г.

По четвърта точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 446: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 306 м2, представляващ ПИ № 02508.81.52 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 260 м2, представляващ ПИ № 02508.81.53 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 401 м2, представляващ ПИ № 02508.81.76 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 808 м2, представляващ ПИ № 02508.81.30 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

 -  Дворно място с площ от 821 м2, представляващо ПИ № 18160.501.608 по кад. карта на с. Гурково, УПИ V, кв.51 по ПУП на с. Гурково.