• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 444 Протокол 28 от 22.12.2021 г.

По втора точка от дневния ред:  Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили по баланса на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 444: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракува 1 брой товарен автомобил: МАН 8.136„Вега" с регистрационен  номер № ТХ 25 08 СХ, рама № 0614652172340 с отчетна стойност 5 540,00 лв. и набрана амортизация 1 960,40лв.

2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането им и отписване на активите от баланса на Община Балчик.