• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 443 Протокол 28 от 22.12.2021 г.

По първа точка от дневния ред: Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1,

РЕШЕНИЕ № 443: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет одобрява разходите за 2022г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 5 043 161.00 лв.