• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 441 Протокол 27 от 25.11.2021 г.

По тринадесета точка от дневния ред:  Приемане на Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Гласуване с вдигане на ръка със „За" -18; „Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ № 441: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от Закона за регионалното развитие и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 183 от 04.08.2020 г. /Обн. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г/., Общинският съвет

1.Одобрява представения Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 г.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.