• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 438 Протокол 27 от 25.11.2021 г.

По десета точка от дневния ред:  Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.9 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 438: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4935/30.09.2021 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.9 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 451 м2 (четиристотин петдесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 390.00 лв. (тринадесет хиляди триста и деветдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.