• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 437 Протокол 27 от 25.11.2021 г.

По девета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.141 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; "

РЕШЕНИЕ № 437: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4011/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.141 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 458 м2 (четиристотин петдесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 598.00 лв. (тринадесет хиляди петстотин деветдесет и осем лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.