• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 435 Протокол 27 от 25.11.2021 г.


По седма точка от дневния ред: Разглеждане заявление от К. Иванова за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. Ропотамо;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 435: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1373/09.08.2021 г. от К.И. Инджева от гр. Балчик, Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 2 387.00 лв. (две хиляди триста осемдесет и седем лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване на пристройка с РЗП 160.00 м2 (сто и шестдесет квадратни метра) към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 02508.74.147.1, построена върху общинска земя УПИ VІІ, кв. 44 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.147 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4937/26.10.2021 г., на К. И. Инджева.