• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 432 Протокол 27 от 25.11.2021 г.

По четвърта точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на търговските дружества за третото тримесечие на 2021г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 432: Във връзка със финансовия отчет на Община Балчик за третото тримесечие на 2021г.           

1.„МБАЛ-Балчик "ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

2.Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик "ЕООД към 30.09.2021г.

 През третото тримесечие на 2021г., „МБАЛ-Балчик "ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 2 668 681лева, от които предоставена субсидия-  586 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на  „МБАЛ-Балчик "ЕООД  е на  загуба през третото тримесечие на 2021г., в размер на 321 593лв.

Приходите на „МБАЛ-Балчик  "ЕООД от РЗОК през  ІII-то тримесечие на 2021г.,възлизат на 1 886 614 лв. Реализирани са допълнително приходи от  продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 73 422лв.

 Разходите на „МБАЛ-Балчик  "ЕООД през ІII-то тримесечие на  2021г., възлизат на         2 990 274лв., от които:

-разходи  за материали - 276 289лева;

-разходи за възнаграждения  - 2 237 614лева;

-други разходи - 472 388лева;

-Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик "ЕООД възлизат на 456 814лв.,         3.„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

4. Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І БАЛЧИК"ЕООД към 30.09.2021г.

През третото тримесечие на 2021 г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на  739 000  лева, от които приходи от услуги   737 000  лева. и други приходи 2 000 лв., и  е извършило разходи на стойност  741 000 лева., от които разходи за материали 54 000 лв., услуги -  41 000 лв., разходи за персонала - 594 000 лв., разходи за амортизация  -4 000 лв., и др.разходи  1 000 лв.

През третото тримесечие на 2021г., дружеството е на загуба от 4 000лв.

Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД възлизат на  118 000 лв., от които :

-задължения към персонала -  67 000 лева; осигурителни задължения - 10 000 лева;

-задължения към доставчици  - 34 000 лева;

-данъчни задължения  -  7 000  лева.

Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД от клиенти и доставчици са в размер на  109 000 лв.

5.КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

6.Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014"ЕАД към 30.09.2021г.

През третото тримесечие на 2021г., „КИБЕЛА-2014"ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на  18 000  лева, от които приходи от услуги   18 000  лева , и  е извършило разходи на обща стойност  20 000 лева., от които разходи за материали 7 000 лв.

 През третото тримесечие на 2021г., дружеството е на загуба в размер на 2 000лв.

-Краткосрочните задължения „КИБЕЛА-2014" ЕАД възлизат на 0 лева.