• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 431 Протокол 27 от 25.11.2021 г.

По трета точка от дневния ред: Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 431: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 622 по Протокол № 43 от 12.09.2019 година, и  т.1 от Решение 267 от 25.02.2021г.,  за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2014-2020г." Договор за БФП 45764/29.03.2019г., и Партньорско споразумение между общините Балчик и Мангалия от 05.02.2019 г., за  проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктурата", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.12.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.