• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 429 Протокол 27 от 25.11.2021 г.


По първа точка от дневния ред: Ново обсъждане, с предложение за ОТМЯНА на Решение № 405, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, по Протокол № 26 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 28.10.2021;

Вносител: Николай Колев - Председател на ОбС  Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 429: На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, ОТМЕНЯ предходно прието свое Решение № 405, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, по Протокол № 26 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 28.10.2021 година