• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 217 Протокол 26 от 22.01.2009 г.


РЕШЕНИЕ 217:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 и чл.42, ал.4 от ЗОБ, чл.25 и чл.26


от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, общински съвет - Балчик:


1. Приема актуализиран бюджет на Община Балчик  към 31.12.2008 г. в размер на


23 494 767 лева разпределен по приходни и разходни параграфи, функции и дейности, съгласно

единната бюджетна класификация (ЕБК) приложен на хартиен и технически носител.


2. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2008 г. до


31.12.2008 г. в размер на 21 587 626 лева разпределен по приходни и разходни параграфи,


дейности и функции съгласно ЕБК.


3. Приема отчета за касово изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове , в т.ч.


 на кохезионния и структурен фонд към 31.12.2008 г.

4. Утвърждава актуализирания разчет за капиталови разходи за 2008 г., съгласно


приложение №6.
5. Приема отчета за изпълнение на капиталовата програма към 31.12.2008 г., съгласно


приложение №6а

6. Утвърждава извършените представителни разходи към 31.12.2008 г., както следва:


 - Кмет на Община                           15 609,68 лева
 - Председател на ОбС                       7 377,00 лева
 - Кметове и кметски наместници    2 383,24 лева
 - Сдужение на кметовете                  1 858,67 лева
Всичко                                                27 680,02 лева
7. Утвърждава извършените служебни командировки в страната и чужбина за цялата


бюджетна 2008 г.:
в страната

           в чужбина     в лева


 - Кмет на Община - Николай Ангелов

616,60


9332,50


 - Председател ОбС - Младен Мартинов

197,20


1614,09


8 . Възлага на кмета Общината да предприеме последващи мерки съгласно чл.30, ал.3 от


ЗОБ и писмо ДДС №19/20.12.2008 г. на МФ, за представянето в срок на отчета в МФ и


поделението на Сметна палата.