• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 428 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Одобрение на Споразумение за партньорство с Министерство на здравеопазването и Декларация за гарантиран финансов ресурс

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 12 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 428: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с сключване на партньорско споразумение между Община Балчик и Министерство на здравеопазването:

1.Общински съвет Балчик одобрява проект на Споразумение за партньорство, което предстои да се подпише между Министерство на здравеопазването и Община Балчик;

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението като подпише споразумението по точка 1.