• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 427 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По двадесет и четвърта  точка от дневния ред:  Поставяне на бронзова плоча на Клара Петкова върху фасадата на „Исторически музей" гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 12общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 427: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, във връзка с Докладна записка с вх. №24-00-903/03.08.2021г. на Директора на Исторически музей- гр. Балчик, Общински съвет Балчик:

1.   Дава съгласие да бъде поставена възпоменателна бронзова плоча с изображението на лика на Клара Петкова (1908-2003), виден общественик и основоположник на музейното дело в гр. Балчик, по повод 60- годишнината от основаването на  Исторически музей- Балчик;

2.   Творбата, чиито автор е скулпторът Венцислав Марков, да бъде поставено на фасадата на сградата на Исторически музей- Балчик, находяща се на ул. „Димитър Желев" №2;

3.  Финансирането да се осъществи като се коригира бюджета на Община Балчик в дофинансиране, дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер", §§ 52-19 „Придобиване на други ДМА" в увеличение с 3 000 лева.

4.  Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г. в местни дейности.

5.   Оправомощава кмета на Община Балчик и главен архитект на Община Балчик /във връзка с разрешителния режим на поставянето на монументално- декоративния елемент/ да извършат последващите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението.