• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 426 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По двадесет и трета  точка от дневния ред: Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 19.11.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година;

Вносител: Сияна Фудулова - Председател на ПКБФЕЕ

В залата присъстват 12 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 426: 1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 19.11.2021 год. от 10.00 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон, на 06.12.2021 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаването на настоящият съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Йовчо Иванов Йовев и Лъчезар Димитров Карадимов и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков. Радослав Стоянов Радев и Лъчезар Димитров Карадимов.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите определя мандат па новоизбрания съвет на директорите.

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от 11равйлника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56. ал. 2 от ППЗПП като намалява сой поспа на една бална единица, определена в чл. 56, ат 3 и ал. 4 от ППЗПП. включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП. съгласно Приложение № 1 към настоящото писмо.

- По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите : освобождава от отговорност