• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 425 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По двадесета и втора точка от дневния ред: Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов-Председател на ПКЗССД

В залата присъстват 12 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 425: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. А. И. Ангелова- за лечение в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

2. Л. М. Михайлова- за лечение в размер на   150,00 (сто и петдесет) лева

3. Е. Р. Рахнев- за лечение   в размер на   300.00 (триста) лева.

4. Г. К. Колев- лечение в размер на   400.00 (четиристотин) лева.

5. П. Д. Йълдъз-  за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

6. Д. Р. Станков- за лечение  в размер на 300,00 (триста) лева.

7. С. Х. Исмаил-  за лечение  в размер на  250,00 (двеста и петдесет) лева

8. Д. В. Христов- за лечение в размер на  200,00 (двеста) лева

9. Г. И.Тодорова- лечение в размер на 200,00 (двеста) лева

10. А. А.Юсуф за лечение в размер на  250,00 (двеста и петдесет) лева.

11. С. М. Йорданова- за социално подпомагане, в размер на  200,00 (двеста) лева

12. И. Л. Мутишева- социално подпомагане, в размер на  250,00 (двеста и петдесет) лева.

13. Г. Е.Топчиева- за лечение в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева